การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
  -  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  -  นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
  -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    หน่วยงาน
  - ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
         ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565