การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566