สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เปิด - ปิด ทำการ

เวลา 08.30 - 16.30 น.

อีเมล์

council@g.swu.ac.th

 

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000

โทรศัพท์ 02-260-1746

โทรสาร 02-260-2601

หน่วยงาน (เบอร์ภายใน)

- งานฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย          12795, 12792, 15309

- งานฝ่ายติดตามและประเมินผล             12793, 12794, 12791

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-2219

- หน่วยตรวจสอบภายใน  (เบอร์ภายใน)     15635, 11521, 15637