SWU  BSC

ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
(SWU-ERP)

 

 

ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
(SWU-ESS)

 

 

 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E - Document)

 

 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-Saraban)

 

 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(SWU E-Meeting)

 

 

ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและ
ความปลอดภัย

 

ระบบจองห้องออนไลน์

 

ประกาศข่าวจัซื้อจัดจ้าง

 

ระบบติดตามยุทธศาสตร์  (SWU-SAP)

 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงาน
(SWU-Welfare)