รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม

Vice President for Administration and Human Resources
Assoc. Prof. Dr. Laddawal Phivthongngam

Tel:02-649-5000 ext.15930
laddawal@g.mail.com

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

Director, Office of the University Council
Associate Professor Dr.Udomsri Showpittapornchai

Tel:02-649-5000 ext.15301
udomsri@g.swu.ac.th

 

 

   

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางณัฐชา บุญชู
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 12795
 : natchab@g.swu.ac.th

 

นางสาวอนุสรา ร่มจำปา
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 12792
 : anusara@g.swu.ac.th

นางสาวกฤตษ์ทิพย์ สุนทราวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15309
 : krittip@g.swu.ac.th

 

นายณัฐวุฒิ อุลิศ
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15309
 :  nattawuto@g.swu.ac.th


นางสาววิลาวัณย์ พรหมจรัส
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 12794
 :  wilawun@g.swu.ac.th

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ  12793
 : tidarat@g.swu.ac.th

นางสาวนิศาชล วิจารณ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 12794
 : nisachonw@g.swu.ac.th

นางสาวสวีณา เทศนา
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 12791
 : saweena@g.swu.ac.th

   

 

 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางมาเรียม ศิลธรรม
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15635

 :  mariam@g.swu.ac.th

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 11521

 :  supachit@g.swu.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์ คำมณี
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15637

 :  siriluckkh@g.swu.ac.th

นางสาวจิตรลดา ขุนดี
นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15637

 :  jitlada@g.swu.ac.th

นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15637

 :  chayud@g.swu.ac.th

นายประกาศิต วิธานกรกุล
นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15637
 :  prakasit@g.swu.ac.th

นางสาวศุภาพร ใจสิงห์
นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ 15637

 : supapornj@g.swu.ac.th

นายสัญชัย เสริฐเมืองปัก
นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ15637
 : sanchai@g.swu.ac.th

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว
นักจัดการงานทั่วไป
 เบอร์ติดต่อ 02 649 5000 ต่อ15637
 : thananyak@g.swu.ac.th