รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 12795
e-mail: laddawal@g.swu.ac.th

 
   
 
นางศิริรัตน์  เมธยาภา
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 12791
e-mail: sirirat@g.swu.ac.th

 

นางสาวอนุสรา ดิษวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 12792
e-mail: anusara@g.swu.ac.th

 

นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 12793
e-mail: tidarat@g.swu.ac.th

 

นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 12794
e-mail: nisachonw@g.swu.ac.th

 

นางสาวณัฐชา  บุญชู
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 12795
e-mail: natchab@g.swu.ac.th

 

นางสาวเนตรนภิส  ใจการ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 15309
e-mail: netnapit@g.swu.ac.th

   

 

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด