รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12791
e-mail: udomsri@g.swu.ac.th

นางณัฐชา  บุญชู
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12795
natchab@g.swu.ac.th

 

นางอนุสรา  ดิษวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12792
anusara@g.swu.ac.th

 

นางสาวกฤตษ์ทิพย์  สุนทราวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 15309
krittip@g.swu.ac.th

 

นายณัฐวุฒิ  อุลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 15309

nattawuto@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์โทรภายใน 12793
tidarat@g.swu.ac.th

นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12794
nisachonw@g.swu.ac.th

นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท์
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12791
parichatphe@g.swu.ac.th

 

นางมาเรียม ศิลธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

เบอร์โทรภายใน 15635 
e-mail : mariam@g.swu.ac.th

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

เบอร์โทรภายใน 11521  
e-mail: supachit@g.swu.ac.th

างสาวศิริลักษณ์  คำมณี
นักตรวจสอบภายใน 

เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : siriluckkh@g.swu.ac.th

นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail :  wirasinee@g.swu.ac.th

นางสาวจิตรลดา ขุนดี
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : jitlada@g.swu.ac.th

นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : chayud@g.swu.ac.th

นายภวศิษฏ์  เมธาธีระนันท์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : pawasit@g.swu.ac.th

นายประกาศิต  วิธานกรกุล
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : prakasit@g.swu.ac.th

นางสาวศุภาพร  ใจสิงห์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : supspornj@g.swu.ac.th