นางอนุสรา  ดิษวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12792
anusara@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวกฤตษ์ทิพย์  สุนทราวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 15309
krittip@g.swu.ac.th

 

 

นายณัฐวุฒิ  อุลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 15309

nattawuto@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12794
nisachonw@g.swu.ac.th

นางสาวสวีณา  เทศนา
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12791
saweena@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน 11521  
e-mail: supachit@g.swu.ac.th

 

 

างสาวศิริลักษณ์  คำมณี
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : siriluckkh@g.swu.ac.th

 

 

นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail :  wirasinee@g.swu.ac.th

นางสาวจิตรลดา ขุนดี
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : jitlada@g.swu.ac.th

นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : chayud@g.swu.ac.th

นายภวศิษฏ์  เมธาธีระนันท์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : pawasit@g.swu.ac.th

นายประกาศิต  วิธานกรกุล
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : prakasit@g.swu.ac.th

นางสาวศุภาพร  ใจสิงห์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : supspornj@g.swu.ac.th

 


 

นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : @g.swu.ac.th