เอกสารดาวน์โหลด

 Title Clicks
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย (Form 1-3) ** เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบประจำปีDownload79
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับส่วนงาน ** เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบประจำปีDownload88
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)Download85
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยDownload187
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565Download129
รายงานผลการดำเนิงานคณะกรรมการตรวจสอบ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download77
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download106
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: สไลด์นำเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload157
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload144
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)Download137
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำDownload122
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564Download177
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย Download244
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download149
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยDownload97
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload109