เอกสารดาวน์โหลด

 Title Clicks
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565Download6
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: สไลด์นำเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload74
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload69
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)Download53
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำDownload56
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564Download93
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยDownload59
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย Download87
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download74
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยDownload43
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload45