เอกสารดาวน์โหลด

 Title Clicks
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)Download29
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยDownload141
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565Download77
รายงานผลการดำเนิงานคณะกรรมการตรวจสอบ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download78
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: สไลด์นำเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload131
เอกสารประชุมวันที่ 15 พ.ย. 2564: ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบประจำปีDownload119
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)Download107
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำDownload94
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564Download148
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย Download195
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download123
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยDownload75
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload85