เอกสารดาวน์โหลด

 Title Clicks
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี (ระดับมหาวิทยาลัย)Download26
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี (ระดับส่วนงาน)Download33
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)Download25
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำDownload25
ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรกDownload24
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564Download42
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน และป้ายประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ของ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download16
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยDownload26
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย Download28
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download46
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยDownload19
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload20