เอกสารดาวน์โหลด

 Title Clicks
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี (ระดับมหาวิทยาลัย)Download62
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี (ระดับส่วนงาน)Download76
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)Download37
ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำDownload41
ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรกDownload37
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564Download69
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน และป้ายประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ของ มศว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download27
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยDownload40
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย Download49
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download62
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยDownload30
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload30