วิสัยทัศน์

         “เป็นเลิศในการให้บริการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล"

พันธกิจ

  1. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยและกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินบทบาทด้านนโยบาย แผนมาตรฐาน การพัฒนาทรัพยากร และ
    การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร (Policy, Planning, Standard, Resource Development, Monitoring)
  2. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในด้านข้อมูลข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสภามหาวิทยาลัย
  3. ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

** อยู่ระหว่างการปรับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานสภามาหวิทยาลัย **

โครงสร้างองค์กร 
มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562