โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการระดมความคิดของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง เสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการตอนรับจาก อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) ร่วมกับ นางรุ่งราตร  วันดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ   “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ  “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือ การให้บริการ” หัวข้อ “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”   ณ ห้องประชุม 9B  ชั้น 6  อาคารสำนักงานอธิการบดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มศว โดยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ในการทำ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง  อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะด้านการดำเนินการเชิงรุก สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565  ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรมงคล" เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรมงคล" เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร จัดกิจกรรม  "รดน้ำดำหัว" ขอพรจาก รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ และผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

RSS
12