โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกคิดเชิงระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกคิดเชิงระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกคิดเชิงระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม”

เมื่อวันที่  วันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนังานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกคิดเชิงระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม” เพื่อส่งเสริมกันและกันให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีผู้นำ (Leadership) ที่ดีที่มีความมั่นใจ รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม มีความสามารถทั้งในเรื่องของการบริหารงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารสูง สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ รวมไปถึงสามารถชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายร่วมที่ผู้นำคนเดียวไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการต้องมีกระบวนการคิด เชิงวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรมีคือ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพราะแต่ละองค์กร ประกอบด้วยส่วนงานย่อยต่างๆ ที่ทำงานสัมพันธ์กัน การคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ จะทำให้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ มองเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงทั้งระบบ แทนที่จะมองเฉพาะจุด ช่วยให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวม  เกิดการประสานงานร่วมกับบุคคลอื่น สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ"

เมื่อวันที่  23 มกราคม วันที่ 6 , 20  กุมภาพันธ์ และวันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนังานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ"ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 เพื่อให้บุคลากรวิเคาระห์การปฏิบัติงาน นำมาใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งมี่สูงขึ้น และส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง “เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสริมสร้างการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ในวันที่ วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง “เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสริมสร้างการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร ทบทวนการดำเนินงานตานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเสริมสร้างการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดียิ่งขึ้น

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จัดโครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสํานึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซี่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญและร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นที่บุคลากร ควรได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ควบคู่กับการปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งให้ความสําคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  “SPA English Language Training Course 2023”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย “SPA English Language Training Course 2023”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย “SPA English Language Training Course 2023”

     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง จึงกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร กลยุทธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมและสอดคล้อง ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารอย่างมาก และการปฏิบัติงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูล และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดโครงการ เดือน มกราคม – มีนาคม 2566  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างประเทศ

โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"

โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยได้รีบเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

RSS
123