ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559  ได้จัดตั้งให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีฐานะเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  ทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็นฝ่ายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ต่อมาเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย  และมีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย ตอบสนองบริบทของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2562  จึงมีมติให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้

1)  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2)  ฝ่ายติดตามและประเมินผล

3)  หน่วยตรวจสอบภายใน

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายและพัฒนาขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน  ภายใต้การกำกับดูแลของนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนับจนปัจจุบันมีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2560)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2562)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)