ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ได้จัดตั้งให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีฐานะเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการทั่วไปของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 2. ดูแลรับผิดชอบงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการประจำ คณะกรรมการเฉพาะกิจ และอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย
 4. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร และส่วนงานต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวกับงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายและรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
 5. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 6. จัดทำรายงาน เอกสาร และสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสภามหาวิทยาลัย
 7. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย
 8. งานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายและพัฒนา
ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำกับดูแล นับจนปัจจุบันมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน (ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต (มิ.ย. 2560 – มิ.ย. 2561)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม (ก.ค. 2561 - พ.ย. 2561)