ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ได้จัดตั้งให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีฐานะเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการทั่วไปของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  2. ดูแลรับผิดชอบงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการประจำ คณะกรรมการเฉพาะกิจ และอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
  3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย
  4. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร และส่วนงานต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวกับงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายและรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
  5. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  6. จัดทำรายงาน เอกสาร และสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสภามหาวิทยาลัย
  7. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย
  8. งานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายและพัฒนา ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย และมีหัวหน้างานฝ่ายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำกับดูแล นับจนปัจจุบันมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน (ส.ค. 2559 – มิ.ย. 2560)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต (มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน)