ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ ของฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 2. การสรรหา/แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 3. การประสานงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 4. การบริหารธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 5. การบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 6. การเงินและพัสดุ
 7. การประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 8. การพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์
 9. การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ทำเนียบกรรมการสภาฯ ทำเนียบคณะกรรมการประจำสภาฯ  และข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
 10. การวิเคราะห์แผนและงบประมาณของสำนักงานสภาฯ
 11. การจัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ข้อมูล
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตความรับผิดชอบ ของฝ่ายติดตามและประเมินผล

 1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
 3. การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
 4. การพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามมติหรือที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภาฯ (STANDING COMMITTEE)
 5. การสรรหา/แต่งตั้งอธิการบดี
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
 7. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. การพัฒนาคุณภาพสำนักงานสภาฯ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ดูข้อมูลได้ที่ http://intaudit.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=16089