พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ