ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
1.การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 255965.02 KBDownload
3.การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 255935.50 KBDownload
4.การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 25591.40 MBDownload
6.กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 2.93 MBDownload
7.กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 25592.45 MBDownload
8.การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559287.25 KBDownload
9.การยุบศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและสถาบันวิจัยและการศึกษาพิเศษประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2559300.45 KBDownload
10. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 25592.02 MBDownload
11. การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560607.61 KBDownload
12. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 256031.17 KBDownload
13. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 256039.71 KBDownload
14. การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 256034.00 KBDownload
15. การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 256050.10 KBDownload
16. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 256086.24 KBDownload
18. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 25618.08 MBDownload
19. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561717.86 KBDownload
20. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 256147.69 KBDownload