ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescription 
1.การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
3.การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
4.การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559Download
6.กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 Download
7.กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download
8.การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559Download
9.การยุบศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและสถาบันวิจัยและการศึกษาพิเศษประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2559Download
10. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2559Download
11. การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560Download
12. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560Download
13. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560Download
14. การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560Download
15. การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2560Download
16. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2560Download
18. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561Download
19. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561Download
20. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561Download
21. กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562Download
22. กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562Download
23.การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562Download
24.กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2562Download
25.กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562Download
26.กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562Download
27.การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562Download
28.การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562Download
29_การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562Download
30_เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2563Download