กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายชุมพล    พรประภา 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์

 

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

 

คุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม

 

นายชาญชัย  ชลานนท์นิวัฒน์

นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรณรงค์   สาริสุต

 

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประเวศ   วะสี 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา

 

ดร.รวีพร  คูหิรัญ

 

นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 

นางสุรางคณา  วายุภาพ

 

นายโสภณ   สุภาพงษ์

 

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ

 

 

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 


อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล


ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์

 

กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

 

 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

 

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมาย
นายชาญณรงค์  เอี่ยมสำอางค์

 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์  เมฆแสงสวย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พันธ์ุวราทร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

                       

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
        รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม

 

หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566