ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescription 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561Download
การบริหารงานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที 13 พ.ย. 2561Download
การบริหารงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562Download
การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562Download
การบริหารกิจการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562Download
ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2564Download
ระเบียบ มศว ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2564Download
ระเบียบ มศว ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564Download
ระเบียบ มศว ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566Download
หอพักนิสิต พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2566Download
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2566Download