ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescription 
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561Download
การบริหารงานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที 13 พ.ย. 2561Download
การบริหารงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562Download
การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562Download
การบริหารกิจการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562Download
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2563Download