กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

      

 

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล

 

 


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายชุมพล พรประภา

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 


ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์

 


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

 


ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสี

 


ดร.พศวัจณ์ กนกนาก

 


นายพินิจ จารุสมบัติ

 


พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา

 
ดร.รวีพร คูหิรัญ
 


นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 


นายสำราญ ถาวรายุศม์

 


นายโสภณ  สุภาพงษ์

 


พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ

 


 

กรรมการโดยตำแหน่ง      
 


อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ      
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ

   
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง

 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง

 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์

 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

 

 

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์  เมฆแสงสวย

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พันธ์ุวราทร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ
ภักดีรณชิต
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      
 

      

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม