All Albums » ประชุม: ร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการปฺฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ Search Tags