นายกสภา และกรรมการสภา  (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  

      

 

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
 

 


 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายธีระชัย เชมนะสิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 


ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์

 


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

 


นายชุมพล พรประภา

 


ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสี

 


ดร.พศวัจณ์ กนกนาก

 


นายพินิจ จารุสมบัติ

 


พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา

 


ดร.รวีพร คูหิรัญ

 


นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 


นายโสภณ  สุภาพงษ์

 


นายสำราญ ถาวรายุศม์

 


 

กรรมการโดยตำแหน่ง      
 


อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน  
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ      
 
องอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ
   
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      
 

 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์
เหล่าศรีสิน

 


 

 


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ
วรรณวิไชย

 


คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์

 


คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

 


ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ

 


ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

   
กรรมการผู้แทนคณาจารย์      
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง 

ชินาลัย ปิยะชน

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ
ภักดีรณชิต

 


รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี
ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      
 

      

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม