กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  

      

 

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
 

 


 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายธีระชัย เชมนะสิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 


ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์

 


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

 


นายชุมพล พรประภา

 


ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสี

 


ดร.พศวัจณ์ กนกนาก

 


นายพินิจ จารุสมบัติ

 


พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา

 


ดร.รวีพร คูหิรัญ

 


นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 


นายโสภณ  สุภาพงษ์

 


นายสำราญ ถาวรายุศม์

 


 

กรรมการโดยตำแหน่ง      
 


อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน  
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ      
 

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ

   
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      
 

 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร

 

 

 

 

 


คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม

 
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ
 
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง 

ชินาลัย ปิยะชน

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ
ภักดีรณชิต

 


รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี
ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      
 

      

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม