สถานที่และการติดต่อประสานงาน:

เอกสารดาวน์โหลด

 TitleModified Date 
เอกสารสำหรับการประชุมหารือ เรื่อง ร่าง รายงานการติดตามและประเมินผลการแปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในวันที่ 26 พ.ย. 2562)11/25/2019Download
แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการในช่วงสี่ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2563 - 2567)11/14/2019Download
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6/19/2019Download
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562)6/19/2019Download
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง ณ เดือน พฤษภาคม 2562)6/13/2019Download
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/4/2019Download
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย1/4/2019Download

ปฏิทินสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Links