คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

1.  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน    

เป็นประธานกรรมการ

2.  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล 

เป็นกรรมการ

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

เป็นกรรมการ

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม

เป็นเลขานุการ

 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566)