คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มศว

 

1. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

(อธิการบดี) 
                                                

รองประธานกรรมการ

3. นายชุมพล พรประภา

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

กรรมการ

4. นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

กรรมการ

5. นางทองอุไร ลิ้มปิติ

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

กรรมการ

6. ดร.รวีพร คูหิรัญ

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
 

กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

(กรรมการสภาวิชาการ)
 

กรรมการ

9. อาจารย์ แพทย์หญิงกอบกุล  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

(กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน)
 

กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

(รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
 

กรรมการและเลขานุการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล

(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
 

ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์

(ผู้อำนวยการส่วนการคลัง)
 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)