คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

1. นายชุมพล     พรประภา

เป็นประธานกรรมการ

2. ดร.รวีพร      คูหิรัญ  

เป็นกรรมการ

3. ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล

เป็นกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล

เป็นกรรมการ

5. นายสมยศ  ศรีวานิชย์

เป็นกรรมการ

6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เป็นเลขานุการ

 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 12 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566)