รายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ มศว

 

1.   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน             

ประธาน

2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

กรรมการ

3.   ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์

กรรมการ

4.   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร  

กรรมการ

5.   นางบุปผา  ชวะพงษ์      

กรรมการ

6.   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

 

เลขานุการ

 

7.   นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์     

ผู้ช่วยเลขานุการ

8.   นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์  

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565)