รายนามคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มศว

 

1.   ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ 

เป็นประธานกรรมการ

2.   รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม 

เป็นกรรมการ

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต   

เป็นกรรมการ

4.   นายเทพพิภพ  สุขสว่างกูล   

เป็นกรรมการ

5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ  สาลีผล     

เป็นกรรมการ

6.   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  จำนงค์สาร     

เป็นกรรมการ

7.   นายภาสกรณ์  หอมไกล           

เป็นกรรมการ

8.   นายนัฐวุฒิ  ปราบคนชั่ว   

เป็นกรรมการ

9.   นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์     

เป็นกรรมการ

10. พลตำรวจโทปัญญา  เอ่งฉ้วน 

เป็นกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 

เป็นกรรมการ

12. นายภาณุ  เสถียรพจน์               

เป็นกรรมการ

13. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 10 มีนาคม 2563  ถึงวันที่  9 มีนาคม 2565)