ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการตอนรับจาก อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) ร่วมกับ นางรุ่งราตร  วันดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ   “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ  “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 9B  ชั้น 6  อาคารสำนักงานอธิการบดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มศว โดยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR (cardio pulmonary resuscitation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ในการทำ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง  อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะด้านการดำเนินการเชิงรุก สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565  ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรมงคล" เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรมงคล" เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร จัดกิจกรรม  "รดน้ำดำหัว" ขอพรจาก รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ และผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.3 0 - 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มศว โดยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีสมรรถนะการทำงานตามภารกิจหลักที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Next normal  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และ รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  ศิริสิทธิ์อรรถ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ (ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

“การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

“การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีสมรรถนะการทำงานตามภารกิจหลักที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Next normal  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และ รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  ศิริสิทธิ์อรรถ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ  (ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

RSS
12