โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"

โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"

Author: Krittip Suntrawat/Friday, December 9, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร"
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยได้รีบเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Print

Number of views (76)/Comments (0)