โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

Author: Krittip Suntrawat/Wednesday, September 28, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เป้าหมายสู่ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการระดมความคิดของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง เสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Print

Number of views (41)/Comments (0)