โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

โครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”

Author: Krittip Suntrawat/Wednesday, September 28, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาประจำปีและให้ความรู้บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการผ่านระบบ e-GP”
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Print

Number of views (36)/Comments (0)