ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Author: Krittip Suntrawat/Wednesday, July 6, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการตอนรับจาก อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) ร่วมกับ นางรุ่งราตร  วันดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

Print

Number of views (92)/Comments (0)