โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

Author: Krittip Suntrawat/Thursday, March 24, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.3 0 - 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มศว โดยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีสมรรถนะการทำงานตามภารกิจหลักที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Next normal  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และ รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  ศิริสิทธิ์อรรถ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ (ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

Print

Number of views (72)/Comments (0)