รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม

Vice President for Administration and Human Resources
Assoc. Prof. Dr. Laddawal Phivthongngam

Tel:02-649-5000 ext.15930
laddawal@gmail.com

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย

Director, Office of the University Council
Associate Professor Dr.Udomsri Showpittapornchai

Tel:02-649-5000 ext.15301
udomsri@g.swu.ac.th

 

 

 

นางมาเรียม ศิลธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรภายใน 15635 
e-mail : mariam@g.swu.ac.th

 

 

 

นางณัฐชา  บุญชู
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12795
natchab@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์โทรภายใน 12793
tidarat@g.swu.ac.th