TitleDescription Clicks
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download2
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download1
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2563Download1
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download0
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download0
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download2
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563Download2
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download0