TitleDescription Clicks
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download244
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค. 2564Download240
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 67Download111
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 67Download93
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 67Download1
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download188
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2563Download168
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย 2567Download6
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download196
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download137
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download190
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563Download185
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download152
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download195