ข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 TitleDescription Clicks
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download167
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download189
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download184
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย. 65Download279
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย. 65Download208