ข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 TitleModified DateDescription Clicks
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 25592/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download60
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.25592/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download65
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 25602/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download62
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25655/6/2022 Download13
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.25655/6/2022 Download15