ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา