ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescription Clicks
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download319
การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2563Download251
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download216
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560 Download159
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download177
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2566 Download45