ข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาการ

 TitleDescription Clicks
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download84
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download50
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download73
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบมากกว่า หนึ่งปริญญา พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download32
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download27
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download31
ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download33
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต และผลการเรียน พ.ศ. 2566ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Download34
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download191
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download148
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download119
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download121
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download113
สถาบันสมทบ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download114
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download132
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564Download237