ข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาการ

 TitleDescription Clicks
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download58
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download50
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download42
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download43
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download38
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download29
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download33
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download29
สถาบันสมทบ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download28
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download35
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค. 2564Download85
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2564ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564Download82