แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก

 TitleModified DateSize Clicks
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับ บัณฑิตวิทยาลัย1/27/202125.78 KBDownload25
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย1/27/202129.28 KBDownload16
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับ อธิการบดี1/27/202131.84 KBDownload14
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน1/27/202143.57 KBDownload12
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล1/27/202147.90 KBDownload18
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม1/27/202139.70 KBDownload12
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต1/27/202131.52 KBDownload15
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายวิชาการ1/27/202137.11 KBDownload16
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร1/27/202129.51 KBDownload14
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายวินัยและกฎหมาย1/27/202130.02 KBDownload13
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ สำหรับฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ1/27/202132.40 KBDownload14