ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ