ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19  เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. รูปแบบการประชุมผ่านออนไลน์ระบบ ZOOM)