ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กันยาน 2563
เวลา 9.30 น. ณ ห้องหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

(เปลี่ยนแปลงจากเดิม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ)