ขอบเขตความรับผิดชอบ ของฝ่ายติดตามและประเมินผล

  1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
  3. การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
  4. การพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามมติหรือที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภาฯ (STANDING COMMITTEE)
  5. การสรรหา/แต่งตั้งอธิการบดี
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
  7. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. การพัฒนาคุณภาพสำนักงานสภาฯ
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย