ขอบเขตความรับผิดชอบ ของฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 2. การสรรหา/แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 3. การประสานงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 4. การบริหารธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 5. การบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 6. การเงินและพัสดุ
 7. การประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 8. การพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์
 9. การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ทำเนียบกรรมการสภาฯ ทำเนียบคณะกรรมการประจำสภาฯ  และข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
 10. การวิเคราะห์แผนและงบประมาณของสำนักงานสภาฯ
 11. การจัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ข้อมูล
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย