ประกาศและเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี   พ.ศ. 2563

 TitleModified Date Clicks
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2563 ลว.18 กพ 632/18/2020Download224
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อฯ ลว.11 กพ 632/18/2020Download188
1) พระราชบัญญัติ มศว พ.ศ. 25592/18/2020Download0
2) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.25612/18/2020Download163
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 25632/18/2020Download152
4) การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25612/18/2020Download96
5) เป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการในช่วงสี่ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2563 - 2567)2/18/2020Download139
6) สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2/18/2020Download151
7) แบบรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี3/11/2020Download177
8) กำหนดการสรรหาอธิการบดี2/18/2020Download251
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.25612/18/2020Download139