รายนามคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน

1.

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)    

ประธานกรรมการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 
(อธิการบดี)   

รองประธานกรรมการ

3.

นายชุมพล พรประภา 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)    

กรรมการ

4.

นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

5.

นางทองอุไร ลิ้มปิติ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)                

กรรมการ

6.

ดร.รวีพร คูหิรัญ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   

กรรมการ

7.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี 
(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)      

กรรมการ

8.

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม  
(กรรมการสภาวิชาการ)     

กรรมการ

9.

-อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้ง- 
(กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน)       

กรรมการ

10.

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

กรรมการและเลขานุการ

11.

นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์ 
(ผู้อำนวยการส่วนการคลัง)  

ผู้ช่วยเลขานุการ

12.

นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ 
(ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์...รักษาการแทน)              

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้