รายนามคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
(วาระการดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

1.

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)    

ประธานกรรมการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 
(อธิการบดี)   

รองประธานกรรมการ

3.

นายชุมพล พรประภา 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)    

กรรมการ

4.

นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

5.

นางทองอุไร ลิ้มปิติ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)                

กรรมการ

6.

ดร.รวีพร คูหิรัญ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   

กรรมการ

7.

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)      

กรรมการ

8.

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม  
(กรรมการสภาวิชาการ)     

กรรมการ

9.

อ.พญ.กอบกุล  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
(กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน)       

กรรมการ

10.

ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
(รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)

กรรมการและเลขานุการ

11.

 ผศ.ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

12.

นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์ 
(ผู้อำนวยการส่วนการคลัง)  

ผู้ช่วยเลขานุการ