รายนามคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน

1.   คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   ประธาน
2.   อธิการบดี   รองประธาน
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล)  
3.   นายชุมพล  พรประภา   กรรมการ
4.   นางทองอุไร  ลิ้มปิติ   กรรมการ
5.   ดร.รวีพร  คูหิรัญ   กรรมการ
6.   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ
7.   รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม   กรรมการ
8.   อาจารย์รสิตา  สังข์บุญนาค   กรรมการ
9.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ
10.   ผู้อำนวยการส่วนการคลัง   ผู้ช่วยเลขานุการ
11.   ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ