รายการข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำปี

สำหรับระดับส่วนงาน

สำหรับระดับมหาวิทยาลัย