รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12795
e-mail: laddawal@g.swu.ac.th

 

 

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12791
e-mail: udomsri@g.swu.ac.th

 
 

นางณัฐชา  บุญชู
รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน 12795
e-mail: natchab@g.swu.ac.th

นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์
รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์โทรภายใน 12793
e-mail: tidarat@g.swu.ac.th

นางมาเรียม ศิลธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

เบอร์โทรภายใน 15635 
e-mail : mariam@g.swu.ac.th

 

 

นางอนุสรา ดิษวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 12792
e-mail: anusara@g.swu.ac.th

นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรภายใน 12794
e-mail: nisachonw@g.swu.ac.th

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

เบอร์โทรภายใน 11521  
e-mail: supachit@g.swu.ac.th

างสาวศิริลักษณ์  คำมณี
นักตรวจสอบภายใน 

เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : siriluckkh@g.swu.ac.th

 

นางสาวเนตรนภิส  ใจการ
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 15309
e-mail: netnapit@g.swu.ac.th

นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท์
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรภายใน 12791
e-mail: parichatphe@g.swu.ac.th

นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail :  wirasinee@g.swu.ac.th

นางสาวจิตรลดา ขุนดี
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : jitlada@g.swu.ac.th

 

นางสาวกฤตษ์ทิพย์  สุนทราวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 15309
e-mail : krittip@g.swu.ac.th

 

นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : chayud@g.swu.ac.th

นายภวศิษฏ์  เมธาธีระนันท์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : pawasit@g.swu.ac.th

     

นายประกาศิต  วิธานกรกุล
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : prakasit@g.swu.ac.th

นางสาวศุภาพร  ใจสิงห์
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : supspornj@g.swu.ac.th

     

นายสัญชัย  เสริฐเมืองปัก
นักตรวจสอบภายใน 
เบอร์โทรภายใน  15637  
e-mail : sanchai@g.swu.ac.th