วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และมุ่งสู่ความสำเร็จ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานและธุรการในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สนับสนุนการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประสานงาน ในการนำประเด็นเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่นโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารทรัพยากรของส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งเสริมคุณธรรมและให้เกิดความโปร่งใส

 

โครงสร้างองค์กร 
มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562