ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559281.93 KBDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 25591.85 MBDownload
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.52 MBDownload
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.14 MBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.02 MBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560950.38 KBDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560 376.76 KBDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256153.62 KBDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารมหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559 66.97 KBDownload
การแต่งตั้งและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 255981.54 KBDownload
การแสดงเจตนาเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559203.53 KBDownload
การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 25597.00 MBDownload
การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559 3.21 MBDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.41 MBDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25597.19 MBDownload
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25596.45 MBDownload
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 1.22 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 25599.13 MBDownload
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 25591.33 MBDownload
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 2.19 MBDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559302.40 KBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 25601.37 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561374.30 KBDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 25611.26 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256152.16 KBDownload
การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256145.72 KBDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256135.98 KBDownload
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256143.76 KBDownload
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561130.88 KBDownload
การบริหารคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256158.21 KBDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล

 TitleDescriptionSize 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 255910.76 MBDownload
การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 25599.62 MBDownload
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 25592.25 MBDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559523.81 KBDownload
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560658.33 KBDownload
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 25603.72 MBDownload
การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 25601.16 MBDownload
การดำเนินงานทางวินัย พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 25603.74 MBDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 25611.03 MBDownload
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวืชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 256182.13 KBDownload
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 25611.26 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561106.99 KBDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256184.31 KBDownload
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256153.10 KBDownload
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256139.90 KBDownload
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256146.23 KBDownload
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256156.30 KBDownload
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256149.98 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561166.51 KBDownload

ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยเรื่องงานวิชาการ

 TitleDescriptionSize 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559128.64 KBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559967.79 KBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 25591.04 MBDownload
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 25591.41 MBDownload
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 255911.01 MBDownload
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 25597.53 MBDownload
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561109.80 KBDownload
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561121.40 KBDownload
สถาบันสมทบ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 256153.39 KBDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา