ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescription 
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560 Download
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563Download
การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2563Download
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2563Download

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารมหาวิทยาลัย

 TitleDescription 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559 Download
การแต่งตั้งและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
การแสดงเจตนาเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559Download
การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559 Download
การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559Download
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 Download
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2559Download
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 Download
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559Download
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560Download
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561Download
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561Download
การบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล

 TitleDescription 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559Download
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560Download
การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560Download
การดำเนินงานทางวินัย พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560Download
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561Download
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561Download
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download
เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562Download
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2562Download
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563Download
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563Download
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2563Download

ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยเรื่องงานวิชาการ

 TitleDescription 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559Download
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
สถาบันสมทบ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561Download
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562Download
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค 2562Download

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา