ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559UnknownDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559UnknownDownload
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560UnknownDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560 UnknownDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารมหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559 UnknownDownload
การแต่งตั้งและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559UnknownDownload
การแสดงเจตนาเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559UnknownDownload
การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559UnknownDownload
การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559 UnknownDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2559UnknownDownload
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 UnknownDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2559UnknownDownload
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559UnknownDownload
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 UnknownDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559UnknownDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560UnknownDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561UnknownDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารสถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล

 TitleDescriptionSize 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559UnknownDownload
การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2559UnknownDownload
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559UnknownDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559UnknownDownload
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560UnknownDownload
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560UnknownDownload
การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560UnknownDownload
การดำเนินงานทางวินัย พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560UnknownDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561UnknownDownload
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561UnknownDownload
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561UnknownDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561UnknownDownload
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562UnknownDownload
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโบยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562UnknownDownload

ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยเรื่องงานวิชาการ

 TitleDescriptionSize 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559UnknownDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559UnknownDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559UnknownDownload
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559UnknownDownload
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559UnknownDownload
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559UnknownDownload
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
สถาบันสมทบ พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2561UnknownDownload
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562UnknownDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา