ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานสภามหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559281.93 KBDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 25591.85 MBDownload
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.52 MBDownload
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.14 MBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.02 MBDownload
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560950.38 KBDownload
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2560 376.76 KBDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารมหาวิทยาลัย

 TitleDescriptionSize 
การแต่งตั้งและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 255981.54 KBDownload
การแสดงเจตนาเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559203.53 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2559 66.97 KBDownload
การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 25597.00 MBDownload
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25596.45 MBDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25597.19 MBDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 3 ส.ค. 25592.41 MBDownload
การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559 3.21 MBDownload
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559 1.22 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 25599.13 MBDownload
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 25591.33 MBDownload
การบริหารสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559302.40 KBDownload
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 2.19 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 25601.37 MBDownload
การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561374.30 KBDownload
การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 25611.26 MBDownload

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล

 TitleDescriptionSize 
การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 25599.62 MBDownload
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 255910.76 MBDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559523.81 KBDownload
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 25592.25 MBDownload
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560658.33 KBDownload
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 25603.72 MBDownload
การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 25601.16 MBDownload
การดำเนินงานทางวินัย พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 25603.74 MBDownload
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 25611.03 MBDownload
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวืชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 256182.13 KBDownload
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 25611.26 MBDownload

ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยเรื่องงานวิชาการ

ข้อบังคับของ มศว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา