ขอบเขตความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (ASSURANCE SERVICES)
  - การตรวจสอบการเงินและบัญชี (FINANCIAL AUDITING)
  - การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)
  - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)
  - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL AUDITING)
  - การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)
  - การตรวจสอบการบริหารจัดการ (MANAGEMENT AUDITING)
  - การตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)
 2. งานบริการให้คำปรึกษา (CONSULTING SERVICES)
  - ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
  - ด้านการวางระบบงาน
 3. งานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 4. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. งานพัฒนาบุคลากร และหน่วยตรวจสอบภายใน
  - การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และมีความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
  - การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

** สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2562  มีมติให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยย้ายหน่วยตรวจสอบภายใน จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดี มาเป็นส่วนงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **
http://intaudit.op.swu.ac.th/  เว็บไซต์เดิมของหน่วยตรวจสอบภายใน