รายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   ประธาน
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล   กรรมการ
3.   ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์   กรรมการ
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร   กรรมการ
5.   นางบุปผา  ชวะพงษ์   กรรมการ
6.   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม)  
7.   นางศิริรัตน์  เมธยาภา   ผู้ช่วยเลขานุการ
8.   นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ