รายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   ประธาน
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล   กรรมการ
3.   ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์   กรรมการ
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร   กรรมการ
5.   นางบุปผา  ชวะพงษ์   กรรมการ
6.   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต)  
7.   นางศิริรัตน์  เมธยาภา   ผู้ช่วยเลขานุการ
8.   นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ