รายนามคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 

1.

ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

ประธาน

2.

อธิการบดี
(รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล)           

รองประธาน

3.

รศ.ดร.พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ

กรรมการ

4.

ดร.พงษ์สวัสดิ์  อักษรสวาสดิ์

กรรมการ

5.

น.ส.ทัศนีย์  ดุสิตสุทธิรัตน์

กรรมการ

6.

นายมนูญ  สรรค์คุณากร

กรรมการ

7.

รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล

กรรมการ

8.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน)          

กรรมการ

9.

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(ผศ.ธีระชน  พลโยธา)

กรรมการ

10.

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการ

11.

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร)
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการ

12.

รศ.ดร.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ
(กรรมการสภาวิชาการ)    

กรรมการ

13.

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม)

กรรมการและเลขานุการ

14.

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
(นายวรวุธ  เหล็กหมื่นไวย)

ผู้ช่วยเลขานุการ